Ota yhteyttä Lapinlahden Virkkuun   mobile keltainen  050 414 4066 / kuntoutuskoti, 050 432 8988 / päivätoiminta Muut yhteystiedot

 • lehdet.jpg

Päivätoiminta

Sisältää päivätoimintakäynnit, toiminnallisen terapian eri muodoissaan, hoitosuhteen nimetyn vastuuhoitajan kanssa (hoito-ja kuntoutus-suunnitelma,hoitosuhdekeskustelut,asiakkaan kuntoisuuden arviointi), lääkehoidon toteutuksen ja seurannan sekä kuntoutujan hoitosuunnitelmassa määritellyn tuen. Hoito toteutetaan tarvittaessa kotikäynteinä, mikäli kuntoutuja ei käy päivätoiminnassa. Mikäli kotikäynnit ovat kuntoutus-suunnitelman mukaisia, perii Lapinlahden kunta käynneistä kotihoitomaksun. Akuuttikäynnit asiakkaan kotona ovat maksuttomia.

Sisältää myös yhteydenpidon kuntoutujan omaisiin ja muuhun lähiympäristöön, tarvittaessa asioinnit kuntoutujan kanssa toimistoissa, perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Hoitoon sisältyy myös päivätoiminnan ulkopuolelle suuntautuva virkistystoiminta, mm yhteiset retket n 1x/kk, juhlat ja kokoontumiset.

Osa avohoidossa olevista kuntoutujista tarvitsee ajoittain tukea myös viikonloppuisin. Tuolloin kuntoutujan kanssa voidaan sopia käynneistä kuntoutuskodissa.

Virkkuun hoitosuhteessa olevan asiakkaan kotikuntoisuutta tuetaan tarjoamalla asiakkaalle hoitoon kuulumattomia palvelupaketteja yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelupaketeista koostuvat kustannukset asiakas maksaa itse. Yrittäjän järjestämän ruoan ja muiden tukipalvelujen osuuden kuntoutujat maksavat yrittäjälle.

Päivätoimintaan tulevien asiakkaiden kuljetuksista vastaa Lapinlahden kunta.
Päivätoiminnassa työskentelevät terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneet henkilöt (lähihoitaja ja/tai sairaanhoitaja). Hoitohenkilökunnan vastuulla on asiakkaan hoito ja voinnin seuranta, raportoiminen vastuuläääkärille.

 • säännölliset hoitosuhdekeskustelut
 • kuntoutus-suunnitelman laatiminen ja vuosittaiset tarkistukset, tarvittaessa useamminkin
 • lääkehoito (lääkkeiden tilaaminen/dosettiin jakaminen/valvotusti annosteleminen/lääkelistojen päivittäminen sekä Efficalle että Virkun omiin tiedostoihin, injektiot), lääkehoidon toteuttaminen, seuranta ja mahdollisten sivuvaikutusten havainnoiminen ja lääkärille tiedottaminen ja mahdollisten toimenpiteiden toteuttaminen
 • akuuttien sairastapauksien hoito tai ohjaaminen terveyskeskuksen päivystykseen tilanteesta riippuen
 • pienten haavojen hoito
 • verenpaineen, verensokerin, painon ja vyötärönympäryksen mittaaminen
 • verikokeisiin ja erilaisiin tutkimuksiin ohjaaminen/valmisteleminen/saattaminen
 • lääkäripäivässä avustaminen
 • Effican potilastietojärjestelmään kirjaaminen päivittäin asiakkaan ollessa Virkkuun kontaktissa/kotikäynnit/puhelut/avustavat suoritteet jne.
 • kotikäynnit asiakkaan kotona
  • kotikuntoisuus
  • hoitosuhdekeskustelut
  • tarvittaessa lääkärin kotikäynti
  • turvallisuus
  • lääkitys
  • asumiseen liittyvät psyykkiset tekijät (pelot, harhat, karkailu, eristäytyminen, ympäristö)
  • toteuttaa terveydenhuollon tutkinnon suorittanut henkilö (lähihoitaja tai/ja sairaanhoitaja)
  • ei siivous tai pyykinpesupalvelua asiakkaan kotona
  • ei ruoanlaittoa asiakkaan kotona
  • ei pyykinpesuapua asiakkaan kotona

Mikäli asiakkaalla on tarvetta em. asioiden suhteen, ohjataan asiakasta joko itse tai edunvalvojan kautta hankkimaan siivousapua yksityiseltä sektorilta, ateriapalvelua tai pesulapalvelua. Mikäli asiakas tarvitsee klo 16-08 välillä apua kotona selviytymiseensä, kotipalvelu hoitaa asiaa ja laskuttaa asiakasta normaalihinnaston mukaisesti.

 • hoitoneuvottelut joko Virkussa tai sairaaloissa
 • vuodeosastokäynnit tarvittaessa, mikäli asiakkaalla pitkä sairaalajakso
 • päivittäistoiminnoissa tukeminen, ohjaus, neuvonta, seuranta, kirjaaminen, raportointi jne.
 • yhteisöhoito
 • kuntouttava toiminta
 • työpajoihin ohjaaminen/saattaminen/seuranta
 • yhteisöön sitoutuminen ja yhteisössä oleminen
 • yhteisökokoukset
 • yhteisötehtäviin ohjaaminen/kannustaminen/positiivisen
 • palautteen antaminen
 • ryhmätoiminta (liikunta, musiikki, hygienia, rentoutus, keskustelu jne.)
 • omatoimisuudessa tukeminen/ohjaus/neuvonta (esim. hygienia, ruokailutottumukset, unirytmi, päihteettömyys, säännöllinen vuorokausirytmi)
 • virkistystoiminta (retket, leirit, tapahtumat) n.1 x kk
 • avustaminen erilaisten tukien hakemisessa
 • yhteistyö edunvalvojan ja muiden viranomaisten kanssa tai asiakkaan tukeminen yhteyden pidossa viranomaisiin jne.
 • yhteistyö mm.lääkäreiden/mielenterveysneuvolan/sosiaalityöntekijöiden/edunvalvojien/omaisten/työtoimintapisteiden ohjaajien/seurakunnan/sairaaloiden/laboratorion/hammashoitolan/fysioterapian kanssa siltä osin kuin toiminta asiakkaan tarpeesta nousee ja tukee asiakkaan pärjäämistä mahdollisimman pitkään ja omatoimisesti omassa asunnossaan

Tällä hetkellä asiakkaita päivätoiminnassa on 34. Asiakkaan kanssa laaditaan kuntoutus-suunnitelma, missä kartoitetaan eri toiminta-alueet psyykkisellä ja somaattisella puolella, kotikuntoisuus, asumisolosuhteet sekä sosiaaliset kontaktit. Suunnitelmassa määritellään mm. kotikäynnit, Virkun toimintapäivät, hoitosuhdekeskustelut, somaattiset sairaudet ja niihin liittyvät tutkimukset, verkostot. Yhdessä mielenterveystyöstä vastaavan terveyskeskuslääkärin kanssa suunnitelmat käydään läpi ja asiakkaalle järjestetään vastaanotto edeltävine verikokeineen ja tarvittavine tutkimuksineen. Lisäksi Virkussa päivätoiminnan asiakkaiden ohjauksesta päivittäistoimintojen suorittamisessa (yhteisötehtävät) huolehtii hoiva-alan kurssin käynyt ohjausavustaja. Ohjausavustajan tehtäviin kuuluvat mm. ohjaus, tuki ja neuvonta sekä yhdessä tekeminen asiakkaan käydessä Virkussa. Ohjausavustaja on tarvittaessa mukana saattajana lääkärin vastaanotolla esim. KYS/ISA, mikäli asiakas itse niin haluaa tai ei kykene omatoimisesti suoriutumaan tilanteesta. Ohjausavustaja ei tee kotikäyntejä eikä myöskään siivoa tai laita ruokaa asiakkaan kotona.

Päivätoiminnan asiakas käy Virkussa arkisin klo 8-16 välisenä aikana

 • erikseen sovitusti myös iltaisin esim.lääkehoito, ruokailu
 • erikseen sovitusti myös viikonloppuisin esim. lääkehoito, ruokailu
 • intervallijaksot lääkärin määräyksestä

Toiminta perustuu Lapinlahden Virkku Oy:n ja Lapinlahden kunnan kanssa solmittuun sopimukseen. Päivätoiminnan asiakkaat tulevat Virkun toiminnan piiriin aina mielenterveystyöstä vastaavan lääkärin, mielenterveysneuvolan työryhmän tai lähettävän sairaalan sosiaalityöntekijän/lääkärin/omahoitajan toimesta. Lähettävän sairaalan henkilökunta ohjataan aina ottamaan yhteyttä terveyskeskuksen vastaavaan lääkäriin asian sopimiseksi.

Tervetuloa tutustumaan toimintaan kuntoutuskoti Virkussa!

Tutustu päivätoiminnan oppaaseen